PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

Murat Gül ë 5 Summary

The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City

review The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City Summary The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City ê PDF, eBook or Kindle ePUB free Murat Gül ë 5 Summary Lan edildiği süreçte iktidarın İstanbul’a ideolojik yaklaşımını Fransız şehir plancısı Henri Prost’un izlerini çok partili sürece girilmesiyle iktidara gelen Demokrat Parti dönemini ve “taşralı” Menderes’in Yassıada duruşmalarında büyük bir koz olarak kullanılan imar planını ayrıntılandırarak kentlerin yalnızca fiziksel oluşumuna odaklanan yaklaşımın aksine toplumsal ve siyasi koşulların kent morfolojisine etkisini İstanbul örneğinde inceliyo. I thought the material was very interesting but the book as a whole was only fine I enjoyed reading it just I felt that such interesting material should have made for a interesting bookPretty much for those who have a knowledge of Istanbul unlike say City of uartz which can be read by anyone even if you have never been to LA

review The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City

review The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City Summary The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City ê PDF, eBook or Kindle ePUB free Murat Gül ë 5 Summary Mimarlık çevreleri aydın akademisyen ve entelektüeller için her zaman güncel bir soru olmuştur Özellikle uzman çevrelerde cevap Adnan Menderes ve 1950’lerde başlattığı imar planıdır Murat Gül bu çalışmada Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerinden itibaren İstanbul’un yaşadığı ve yaşayamadığı kentsel dönüşümün tarihi ve ideolojik arka planını sergiliyor Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne evrilen ve Ankara’nın başkent i. al ma hayat nda ehir tarihi mimarl k tarihi ve stanbul a odaklanm Prof Dr Murat G l n akademik bilgi birikiminin g zel sonu lar ndan biri Modern stanbul un Do u u stanbul u t m yle alg layabilmek i in muazzam bir kaynak Osmanl stanbul unun karakteristik zellikleri ile ba lay p 1 D nya Sava d nemine Modern T rkiye Cumhuriyetinin kuruldu u y llardan Menderes d nemine uzanan s re i erisinde stanbul i in al nan kararlar ile kentin de i imine tan k olunan nitelikli bir al man n r n Eser foto raflar ve haritalar ile zenginle tirilmi bu sayede g n m z ile kar la t r rken nereden nereye geldi imizi alg layabilmek m mk n Yazar 70 li y llarda ocukluk d nemini ge irdi i stanbul un son 40 y l i inde ge irdi i arp c de i ime tan k oldu undan bahsederken stanbul un son 10 y l n n bile eskisiyle aras nda bir u urum oldu unu d nmeden edemedim Neler do ru neler yanl yap lm diye sorgulatan kent tarihi okumalar n sevenler i in nerebilece im bir al ma

Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül

review The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City Summary The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City ê PDF, eBook or Kindle ePUB free Murat Gül ë 5 Summary Kentsel dönüşüm ya da yeniden yapılandırma bir süredir en önemli toplumsal meselelerden biri haline geldi Özellikle son yıllarda İstanbul’daki dönüşüm yeni soylulaştırma projeleri konut sektörünün şişmesi göç olgusu gibi gündemleriyle şehir planlaması yalnızca pratik sonuçlarıyla değil toplumsal hafızaya ve şekillenmeye etkisi ile de konuşulur oldu İstanbul gibi kaotik ve sürekli inşaat halindeki bir şehrin bugünkü durumunun sorumlusunun kim olduğu. kna edici bir eser ancak tart mal noktalar bir de il birden fazla Kitap Osmanl n n reform at l mlar d neminden Menderes e kadar olan k sm anlat yor Olduk a ak c dil kentin evrimi ile ilgili nemli bilgiler tatmin edici harita ve foto raflar okuma zevkini art ran hususlar Ancak zaten sayfa say s a s ndan k s tl olan bu kaynak ehrin geli imini ancak kabataslak a klayabiliyor ve kimi zaman biraz daha detayland r lmaya ihtiya duyulan hususlar fark ediliyor Metnin sonuna gelindi inde tarihin tekerr rden ibaret oldu u bir kez daha ortaya k yor bug n tam bug n 29 Aral k 2019 kentle ilgili tart malar ge mi teki t revlerinin ayn lar Sanat tarihinin ka n lmaz olarak her seferinde siyasi tarihe ba lanmas ve bu disiplini a klayan eserlerdeki metinlerin sonunda m knat s gibi belediye ba kanlar na ba bakanlara ve di er y netici s n f na ba lanmas biraz s k c belki ka n lmaz olsa da Kitapta b y k projelerle ilgili bilgilerin d nda g nl k ya am mimarisi denen s radan yap lar n da biraz daha a klanmas ho uma giderdiKitap Menderes i aklamaya al yor demeyelim de al k olunmad k ekilde savunuyor en az ndan di erlerinin icraatlar n n da farkl olmad n izaha kalk yor Bu hakl bir serzeni olsa da benim a mdan farkl bir bak a s getirdi i i in ilgin ti sonu ta e er birileri bir eyden dolay su lanacaksa kimin okkan n alt na girmesi gerekti i tart mas kolayca atlat labilecek gibi de il bkz Banality of Evil G zelim bir kervansaray n zerinden yol ge irmenin g nah bunu planlayana m bunu arzulayana m bunu yapana m yaz lmal D n n estetik ve koruma mevhumlar ile yap lan i leri bug n nas l de erlendirmeliyiz d nk lerin g nahlar n tekrarlamamak i in ne yap lmas gerekir Konut ihtiyac b ylesi bariz olan bir kentte sonu gelmez yeni yerle imler kurmaktan kurtulman n yolu var m Kitab n sadece Menderes d nemine kadar de erlendirme yap p sonra rak diye kesmesi biraz s k c ancak yazar n Architecture and the Turkish City kitab internette akal yollarla temin edilebilir bu bo lu u giderebilir Eserin olduk a iyi bir bibliyografyas olmas kayda de er bir avantaj Bizans ve Osmanl d nemlerini a klayan say s z kaynak olmas na kar n a da stanbul ile ilgili al ma say s g rece yetersiz Mimarlar Odas n n ya da ba ka sivil kurumlar n zellikle g n m z eserleri ile ilgili faydal haritalarbelgeler haz rlamas yararl olacakt r


6 thoughts on “PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

 1. says: Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül Murat Gül ë 5 Summary PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

  PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City) İkna edici bir eser ancak tartışmalı noktaları bir değil birden fazla Kitap Osmanlı'nın reform atılımları döneminden Menderes'e kadar olan kısmı anlatıyor Oldukça akıcı dil kentin evrimi ile ilgili önemli bilgiler tatmin edici harita ve fotoğraflar okuma zevkini artıran hususlar Ancak zaten sayfa say

 2. says: PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

  Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül Murat Gül ë 5 Summary PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City) Çalışma hayatında Şehir tarihi mimarlık tarihi ve İstanbul’a odaklanmış Prof Dr Murat Gül’ün akademik bilgi birikiminin güzel sonuçlarından biri Modern İstanbul’un Doğuşu İstanbul’u tümüyle algılayabilmek için muazzam bir kaynak Osmanlı İstanbul’unun karakteristik özellikleri ile başlayıp 1 Dün

 3. says: PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

  PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City) Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül Murat Gül ë 5 Summary I thought the material was very interesting but the book as a whole was only fine I enjoyed reading it just I felt that such interesting material should have made for a interesting bookPretty much for those who have a knowledge of Istanbul unlike say City of uartz which can be read by anyone even if you have neve

 4. says: PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

  PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City) Murat Gül ë 5 Summary Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül Tarihi İstanbul'un modernleşme uğruna kimliğini kaybedişinin hikayesi Çok hoş ve tarafsız yazılmış Özellikle ilerde şehircilikle ilgili herhangi bir işe girisecek herkesin okuması gereken dersler çıkarması gereken tarihi bilgiler içeriyor

 5. says: Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City)

  PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City) Skim the details of city planning politics and it's a uick history of how the face of the city has changed over the last two centuries

 6. says: PDF or EBOOK (The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City) Murat Gül ë 5 Summary Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül

  Free download Ö PDF, eBook or Kindle ePUB free ë Murat Gül Murat Gül ë 5 Summary review The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City رائع جدًا، ومتعب وممل بعض الشيءمثير لساكن لاسطنبول مثلي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *