Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell

Read & Download Ë PDF, DOC, TXT or eBook µ Crispin Sartwell

The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions Read & Download í PDF, DOC, TXT or eBook Cultural philosophy of art It develops a new theory of what art is and discusses it in relation to. The title makes it sound like a dull book on aesthetics It is notThe heart of the book is a critiue of how we came to separate art from technology in Western culture a separation which is not there in other cultures and which was not present in European culture until the 18th CenturyThe conseuences of this separation are that art gets removed from everyday life into the museums art galleries and concert halls while technology becomes just a means to an end This goes hand in hand with the separation of mind body and spirit that occurred at just about the same time in Western thought along with the rise of modern capitalism with its factories and machinesThe separation of means from ends goes to the heart of the issues at stake In a technological age everything becomes seen through the lens of technology as a means to an end This includes organisational and political structures the economy and finance and even the biggest part of our lives the time we spend at work In a beautiful chapter on the Japanese Tea Ceremony which illustrates how an ordinary and mundane activity making and drinking tea can be spiritually transformative he uotes the Zen master Thich Nhat HanWhile washing the dishes one should only be washing the dishes which means that while washing the dishes one should be completely aware of the fact that one is washing the dishes At first glance that might seem a little silly why put so much stress on a simple thing But that s precisely the point The fact that I am standing there and washing these bowls is a wondrous reality I m being completely myself following my breath conscious of my presence and conscious of my thoughts and actions If while washing the dishes we think only of the cup of tea that awaits us thus hurrying to get the dishes out of the way as if they were a nuisance we are not alive during the time we are washing the dishes If we can t wash the dishes the chances are we won t be able to drink our tea either While drinking the cup of tea we will only be thinking of other things barely aware of the cup in our hands Thus we are sucked away into the future and we are incapable of actually living one minute of lifeBringing art back into technology is not a matter of hanging some Hockney prints in the boardroom or having a Roger Dean designed logo printed on your products It is rather a way of living and working in which the how we do things means is important and satisfying in its own right The reward is not just the paycheck at the end but is to be found in the work itself Think artisan or craftsman rather than the caricature of the artist as misunderstood geniusInterestingly there is much in common between the author s descrption of the mindset of the artist and what psychologist Mihaly Csikszentmihalyi calls flow Flow The Psychology of Optimal Experience being totally present and immersed in the task to the point where time seems to stop the sense of wrestling with a challenging problem and the deep satisfaction that comes from engaging in this way Sadly few people get to experience this in their working livesThis would be a good read for some of the management thinkers interested in Csikszentmihalyi s work

Read The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual TraditionsThe Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions

The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions Read & Download í PDF, DOC, TXT or eBook Zen Buddhism Taoism and Hinduism as well as Native American African and African American tradition. kitap sanki biraz daha geni daha kapsaml olabilirmi gibi geldi

Read & Download Ë PDF, DOC, TXT or eBook µ Crispin Sartwell

The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions Read & Download í PDF, DOC, TXT or eBook The Art of Living Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions is the first truly multi. Neyin resmini yapt n z n nemi yoktur nemli olan resim yaparken olanlard r Audrey FlackBu al nt yla birlikte sanat yap lan ey de il yap lan n nas l yap ld meselesidir c mlesini birle tirin ve kendini vererek yap lan eyleri m mk n oldu unca sanat olarak tan mak tan mlamak kutsamak ve ya ama bu ekilde katman n anlamlar zerine d n n D nyan n bilimum tinsel gelene ini bir kenara koyun Bir o una yabanc y m ve tan m yorum okuduk a tan mad m da hissediyorum ama bu s ylenenlerin ger ekli ini bilecek kadar i indeyim asl nda t m o varolu deneyimlerinin zm lerden haz etmezken asl nda birilerinin kendisini iyi hissetmek i in i inde oldu u t m retilerini i tenlikle hissedeniyim bence T m mesele asl nda size neyin iyi geldi ini bilmek de il midir bunun zerinde durmak de il midir Tinselle derinlerdeki insani deneyimi d nyadaki huzur deneyimini payla may kastediyorum diyor yazar Bunun i in yap lan her eyi sonu tan ok seyrinin bir estetikle b t nle mesi ve bunun da her daim i erisinde oldu umuz ya am n bir sanat alan na d n mesinden bahsediyor Kitab n ilerleyen b l mlerinde m ze ve galerilere hapsedilen sanat l kla ilgili olduk a i neleyici bir slup tak n yor dalgas n ge iyor st ste ortaya at lan bat ya zg sanat ak mlar n n hepsinin birbirini r tmek ya da yanl lamak i in var oldu undan s z ediyor Benim i in bu k s mlarla kitap etkileyicili ini yitirdi Bana kal rsa insanlar iyi hissettikleri ekilde var olman n yolunu kendileri belirlemeliler ve bu yolun tart maya a k olmamas gerekir huzurun insana getirdi i ya ama esteti i ve co kusunun o alt labilir oldu unu g rmesi gerekli Bazen bir yemek yaparken bazen kahvemizi yudumlarken ya da bir galeriyi gezerken Evet galerileri Ankara da iken daha ok gezerdim Bir nevi benim i in izole edilmi alanda da olsa bir ba kas n n d nyas nda kafam g ne lenmeye karm m gibi bir his e lik ederdi yleyse bu galeriye kapat lan sanat n yanl l nerede O sanat n n t m o resimleri yaparken ki hissettikleri nerede Bu k s mlarda yazarla ters d t m elbette Ama di er anlatmak istedi inin tam i inde oldu um i in do rulayabildi im k s mlar n hayranl kla okudum Toplamda alt ayda hem de hi acele etmeden uzun uzun bo luklar koyarak elime ald m yan mda dola t rd m y z s rd m kitapla nefes ald m Galiba kitapl mda ilk kez izikler att m notlar ald m kitab m oldu Belki ok znel bir durum ama bence benim i in hayat m n u a amas i in kesinlikle b t nle ti im bir kitap Ben b t n d nyan n huzurundan bir b t n olarak d nyayla i i e ge me ve zde le menin bir sonucu olarak huzurdan bahsediyorum Bu bence nerede ortaya karsa ks n ve kendisini ister dinsel estetik isterse de teknolojik olarak d a vursun sanat n en temel i levidir imdi yapmakta oldu umuz ayn eylemleri yap yor olaca z belki ama o eylemleri zerlerine bilin le yo unla arak yapaca z Ya ama bi imimizin d sal herhangi bir olgusu zorunlu olarak de i meyecek belki ama bizim bu olgular kavray m z derinle ecek ya ama ba l l m z artacak hayat m z n manevi boyutu canlanacakt r Hayata d nm olaca z zaten ya amakta oldu umuz hayatlara daha eksiksiz olarak d nece iz03052017Toplamda 6 ay s ren bir okuma Tamamen b rakmadan az az okuma yapmay bundan evvel herhangi bir kitaba yapt m hat rlam yorum Bu s rad okuman n hakk n verebilmek i in kitap hakk nda yazacaklar m kafamdakileri toparlamak ad na sonraya b rak yorum29042017


4 thoughts on “Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell

 1. says: Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell Crispin Sartwell µ 4 Read & Download Read & Download Ë PDF, DOC, TXT or eBook µ Crispin Sartwell

  Read & Download Ë PDF, DOC, TXT or eBook µ Crispin Sartwell Crispin Sartwell µ 4 Read & Download Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell Neyin resmini yaptığınızın önemi yoktur Önemli olan resim yaparken olanlardır Audrey FlackBu alıntıyla birlikte “sanat yapılan şey değil yapılanın nasıl yapıldığı meselesidir” cümlesini birleştirin ve kendini vererek yapılan şeyleri mümkün olduğunca sanat olarak tanımak tanımlamak kutsamak ve yaşama bu şekilde katmanın anlamları üzerine düşünün Dünyanın bilimum tinsel geleneği

 2. says: Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell

  Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell The title makes it sound like a dull book on aesthetics It is notThe heart of the book is a critiue of how we came to separate art from technolo

 3. says: Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell

  Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell kitap sanki biraz daha geniş daha kapsamlı olabilirmiş gibi geldi

 4. says: Crispin Sartwell µ 4 Read & Download Read & Download Ë PDF, DOC, TXT or eBook µ Crispin Sartwell Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell

  Read [The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions] ´ Crispin Sartwell Crispin Sartwell µ 4 Read & Download I wish app had half star so that I could give half star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 177
 • The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions
 • Crispin Sartwell
 • English
 • 01 July 2020
 • 9780791423608